Statut

STATUT
STOWARZYSZENIA PRZYJACIÓŁ ZESPOŁU „PROMYKI KRAKOWA”

Rozdział I
POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

Stowarzyszenie nosi nazwę – STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ ZESPOŁU
„PROMYKI KRAKOWA” (w skrócie SPZ „Promyki Krakowa”) zwane dalej Stowarzyszeniem, zrzesza osoby zaangażowane i zainteresowane wspieraniem działalności zespołu ”Promyki Krakowa”.

§ 2

1. Stowarzyszenie działa na podstawie przepisów Ustawy Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 1989 r. nr 104 z późn. zm.), Ustawy o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie ( Dz. U. Z 2003 r. nr 96, poz.873) oraz niniejszego statutu.
2. Stowarzyszenie posiada osobowość prawną.

§ 3

Stowarzyszenie jest zawiązane na czas nieograniczony.

§ 4

1. Terenem działania jest Rzeczpospolita Polska oraz inne kraje.
2. Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Kraków.

§ 5

Stowarzyszenie może być członkiem krajowych, zagranicznych i międzynarodowych organizacji o podobnych celach działania.

§ 6

Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej ogółu swoich członków.

Do prowadzenia swych spraw stowarzyszenie może zatrudniać pracowników.

Rozdział II
CELE I ŚRODKI DZIAŁANIA

§ 7

Celem Stowarzyszenia jest wykonywanie zadań publicznych w zakresie:
nauki, edukacji, oświaty i wychowania oraz rozwoju kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury
i tradycji, a w szczególności:
1. Wspieranie szeroko pojętej działalności zespołu Promyki Krakowa, w tym promocja
i pomoc naukowa, finansowa, rzeczowa i organizacyjna;
2. Działalność na rzecz rozwoju kultury, podtrzymywania dziedzictwa kulturowego oraz pielęgnowania tradycji narodowej ze szczególnym uwzględnieniem muzyki polskiej,
w kraju i za granicą;
3. Edukacja i upowszechnianie tego dziedzictwa oraz jego promocja w kraju i poza granicami;
4. Budowanie i umacnianie międzypokoleniowej więzi dla przekazywania tradycji
i czerpania z dorobku kulturowego pokoleń;
5. Prezentowanie i popularyzacja różnorodności kulturowej narodów i regionów;
6. Pomoc uzdolnionym artystycznie dzieciom z rodzin o niskich dochodach
i zagrożonych patologią społeczną, ze szczególnym uwzględnieniem niepełnosprawnych, dotkniętych przez problemy alkoholowe, uzależnienia i przemoc;
7. Tworzenie perspektyw dla uzdolnionej artystycznie młodzieży, wyrównywanie szans edukacyjnych w celu wzmocnienia ich konkurencyjności na rynku pracy;
8. Promowanie i upowszechnianie pozytywnych wzorców spędzania czasu wolnego
i aktywnego uczestnictwa w kulturze;
9. Integrowanie byłych członków zespołu „Promyki Krakowa” oraz osób związanych
z jego działalnością od momentu jego powstania, tj. od 1986 roku.

§ 8

Cele swoje Stowarzyszenie realizuje przez:

1. Organizowanie koncertów, spektakli, wystaw, odczytów, zabaw tanecznych i tym podobnych przedsięwzięć artystycznych.
2. Organizowanie różnych form działalności edukacyjnej z zakresu kultury, takiej jak: warsztaty, seminaria, szkolenia, konferencje, otwarte cykle pracy artystycznej.
3. Wspieranie samokształcenia w różnych dziedzinach artystycznych.
4. Propagowanie kultury polskiej za granicą, a w szczególności krzepienie muzyką polską oraz utrzymywanie więzi z rodakami na obczyźnie.
5. Wymianę doświadczeń i współpracę z organizacjami i instytucjami kulturalnymi
w kraju i za granicą.
6. Organizowanie wyjazdów krajowych i zagranicznych (dla członków Stowarzyszenia
i Zespołu Promyki).
7. Organizowanie wypoczynku letniego i zimowego dla dzieci i młodzieży w okresie wolnym od zajęć szkolnych, na bazie działalności kulturalnej.
8. Działalność wydawnicza, w tym wydawanie autorskich aranżacji muzyki poważnej, ludowej i rozrywkowej oraz pomoc w ochronie praw autorskich.
9. Inicjowanie i organizowanie przeglądów dorobku zespołu Promyki Krakowa (wystawy, monografie, wspomnienia itp.)
10. Pomoc doradcza, instruktorska, konsultacyjna i organizacyjna w działalności funkcjonującego zespołu Promyki Krakowa.
11. Pomoc doradcza, instruktorska, konsultacyjna i organizacyjna dla innych organizacji o podobnym charakterze.
12. Utrzymywanie więzi z byłymi członkami zespołu Promyki Krakowa oraz osobami bezpośrednio związanymi z jego działalnością w kraju i za granicą od momentu jego powstania.
13. Pomoc i opiekę koleżeńską w przypadkach losowych.
14. Organizowanie cyklicznych spotkań towarzyskich.
15. Pomoc w zabezpieczeniu miejsca do prób, ćwiczeń członków zespołu oraz przechowywania strojów i innych elementów wyposażenia.
16. Pozyskiwanie i zakup strojów, sprzętu technicznego, elementów dekoracji, itp., potrzebnych do występów zespołu.
17. Rejestrowanie dokonań zespołu na nośnikach multimedialnych, ich upowszechnianie oraz prowadzenie szeroko pojętej dokumentacji.
18. Pozyskiwanie środków finansowych dla realizacji celów statutowych Stowarzyszenia.
19. Przyznawanie nagród i wyróżnień dla osób i instytucji zasłużonych dla realizacji celów stowarzyszenia
20. Przyznawanie nagród oraz pozyskiwanie stypendiów lub pomocy rzeczowej dla członków zespołu.

§ 9

Stowarzyszenie prowadzi działalność pożytku publicznego, która może być
nieodpłatna i odpłatna, przy czym dochód z niej może służyć wyłącznie realizacji celów statutowych Stowarzyszenia.

Rozdział III
CZŁONKOWIE, ICH PRAWA I OBOWIĄZKI

§ 10

Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:
1. Członków zwyczajnych,
2. Członków wspierających,
3. Członków honorowych.

§ 11

1. Członkostwo Stowarzyszenia nabywa się przez przyjęcie kandydatury przez Zarząd Stowarzyszenia zwykłą większością głosów w drodze uchwały.
2. Do chwili wyboru Zarządu Stowarzyszenia jego kompetencje określone w ust. 1 realizuje Walne zebranie członków Stowarzyszenia.
3. Podstawą do przyjęcia w poczet członków jest pisemna deklaracja woli wstąpienia do Stowarzyszenia podpisana przez kandydata do stowarzyszenia.

§ 12

1. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być każda pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełnię praw publicznych obywatela Rzeczpospolitej Polskiej, akceptująca cele Stowarzyszenia i deklarująca działalność na rzecz ich realizacji.
2. Małoletni w wieku od 16 do 18 lat, mogą należeć do Stowarzyszenia i korzystać
z czynnego i biernego prawa wyborczego, z tym, że w składzie zarządu stowarzyszenia większość muszą stanowić osoby o pełnej zdolności do czynności prawnych.
3. Małoletni poniżej 16 lat mogą, za zgodą przedstawicieli ustawowych, należeć do Stowarzyszenia bez prawa udziału w głosowaniu na walnych zebraniach członków oraz bez korzystania z czynnego i biernego prawa wyborczego do władz stowarzyszenia.
4. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być cudzoziemiec.

§ 13

1. Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub prawna zainteresowana wspieraniem działalności Stowarzyszenia i deklarująca gotowość udzielania pomocy w realizowaniu jego celów.
2. Członek wspierający – osoba prawna działa w Stowarzyszeniu przez swojego przedstawiciela.

§ 14

Godność członka honorowego nadaje na wniosek Zarządu – Walne Zebranie, osobom szczególnie zasłużonym, które mają wybitne zasługi dla Stowarzyszenia i realizacji jego celów.

§ 15

Członkowie Stowarzyszenia są zobowiązani :
1. brać czynny udział w działalności Stowarzyszenia i dążyć do urzeczywistnienia jego celów,
2. przestrzegać postanowień Statutu Stowarzyszenia, regulaminu oraz uchwał organów Stowarzyszenia,
3. dbać o dobre imię Stowarzyszenia,
4. regularnie opłacać składki członkowskie uchwalone przez Walne Zebranie.
5. Członkowie honorowi wolni są od płacenia składek,
6. Forma świadczeń i wysokość składki ze strony członków wspierających jest
uzgadniana między członkiem wspierającym a Zarządem.

§ 16

Członkowie Zwyczajni Stowarzyszenia są uprawnieni do:
1. udziału w Walnych Zebraniach Stowarzyszenia z głosem stanowiącym,
2. korzystania z urządzeń , pomocy i udogodnień przewidzianych dla członków ogólnym programem Stowarzyszenia, względnie odpowiednimi uchwałami władz
Stowarzyszenia,
3. inicjowania działań służących realizacji celów statutowych Stowarzyszenia oraz
uczestniczenia w realizacji tych prac,
4. czynnego i biernego prawa wyborczego do wszystkich władz Stowarzyszenia.

§ 17

Członkowie wspierający i honorowi, którzy uprzednio nie byli członkami zwyczajnymi, mają wszystkie prawa członków zwyczajnych z wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyborczego oraz głosu stanowiącego.

§ 18

Członkostwo Stowarzyszenia wygasa wskutek;
1. rezygnacji członka, zgłoszonej na piśmie do Zarządu,
2. wykreślenia uchwałą Zarządu podjętą zwykłą większością głosów
za nieprzestrzeganie statutu lub zaleganie ze składkami członkowskimi przez okres co najmniej roku,
3. wykluczenia uchwałą Zarządu podjętą większością 2/3 głosów za czyn niehonorowy lub działanie na szkodę Stowarzyszenia,
4. utraty zdolności do działania prawnego,
5. śmierci członka.

§ 19

1. Od uchwały Zarządu w sprawach wykreślenia lub wykluczenia przysługuje zainteresowanemu odwołanie do Walnego Zebrania Członków. Odwołanie winno być złożone na piśmie w ciągu 30 dni od dnia doręczenia wspomnianej decyzji.
2. Do czasu podjęcia decyzji przez Walne Zebranie, odwołującemu nie przysługują prawa członka Stowarzyszenia.
3. Decyzja Walnego Zebrania Członków jest ostateczna.

Rozdział IV
WŁADZE STOWARZYSZENIA

§ 20

Władzami Stowarzyszenia są:
1. Walne Zebranie
2. Zarząd
3. Komisja Rewizyjna.

§ 21

1. Kadencja wszystkich władz Stowarzyszenia trwa trzy lata
2. Wybór do władz Stowarzyszenia odbywa się w głosowaniu tajnym.

§ 22

Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zebranie Członków.
W Walnym Zebraniu Członków uczestniczą członkowie zwyczajni Stowarzyszenia oraz
z głosem doradczym członkowie Wspierający i członkowie honorowi, a także osoby zaproszone. Każdemu członkowi zwyczajnemu przysługuje jeden głos.

§ 23

Zwyczajne Walne Zebranie zwołuje Zarząd raz na rok, najpóźniej w pierwszym kwartale danego roku.

§ 24

Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków może być zwoływane na wniosek Zarządu lub Komisji Rewizyjnej jak również na żądanie 1/3 ogólnej liczby Członków Stowarzyszenia, podane na piśmie wraz z oznaczeniem przedmiotu obrad. W ostatnim przypadku Walne Zebranie winno być zwołane najpóźniej w ciągu trzech tygodni od daty zgłoszenia żądania.

§ 25

O mającym się odbyć Walnym Zebraniu Zarząd zawiadamia Członków na piśmie lub przez odpowiednie ogłoszenie na co najmniej 14 dni przed wyznaczonym terminem,
z podaniem czasu, miejsca i porządku obrad.
Jeżeli zawiadomienie o drugim terminie obrad Walnego Zebrania Członków nie stanowi inaczej, odbywa się ono 30 minut później, w tym samym miejscu.

§ 26

Walne Zebranie jest prawomocne w pierwszym terminie przy obecności co najmniej połowy członków zwyczajnych, co powinno być zaznaczone w zawiadomieniach.
W drugim terminie Zebranie jest prawomocne bez względu na ilość obecnych.

§ 27

Przewodniczącym Walnego Zebrania nie może być członek Zarządu lub Komisji Rewizyjnej.

§ 28

Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy:

1. Uchwalanie głównych kierunków i programu działania Stowarzyszenia.
2. Wybory władz Stowarzyszenia wymienionych w § 20, pkt 2 i 3, tj. Zarządu i Komisji Rewizyjnej.
3. Nadawanie godności członka honorowego.
4. Rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu w sprawach członkowskich oraz skarg na czynność Zarządu.
5. Uchwalanie zmian w statucie.
6. Uchwalanie wysokości składek członkowskich.
7. Udzielanie absolutorium ustępującym władzom Stowarzyszenia, zgodnie
z wnioskiem komisji Rewizyjnej
8. Rozwiązywanie i likwidacja Stowarzyszenia.
9. Zatwierdzanie regulaminów Zarządu i Komisji Rewizyjnej

§ 29

1. Uchwały wszystkich władz Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów Członków Zwyczajnych Stowarzyszenia. W razie równości głosów decyduje głos Przewodniczącego.
2. Uchwały podejmowane przez Zarząd oraz Komisję Rewizyjną są ważne, jeżeli były podejmowane w obecności ponad połowy składu członków właściwego gremium.
3. Uchwały Walnego Zebrania zapadają w drodze głosowania jawnego, chyba, że Walne Zebranie zwykłą większością głosów postanowi przeprowadzić tajne głosowanie.

§ 30

1. Zarząd składa się z 5 do 8 członków, przy czym minimum składu wynosi 5 osób. Decyzję o dokładnej liczbie członków Zarządu podejmuje Walne Zebranie Członków przed przystąpieniem do wyborów.
2. Zarząd wybierany jest zwykłą większością głosów, przy czym wybór prezesa winien być dokonany w oddzielnym głosowaniu, przed wyborami pozostałych członków zarządu.
3. Bezpośrednio po wyborach Zarząd konstytuuje się wybierając ze swego grona: dwóch wiceprezesów, sekretarza i skarbnika.

§ 31

Do kompetencji Zarządu należą:
1. kierowanie całokształtem działalności Stowarzyszenia zgodnie z celami statutowymi
2. podejmowanie uchwał w sprawach członkowskich:
a/ przyjmowania członków
b/ zawieszania członków Stowarzyszenia na wniosek jednego członka Zarządu lub
przynajmniej 1/5 ogólnej liczby członków Stowarzyszenia do czasu Walnego Zebrania,
c/ wykluczania członków Stowarzyszenia, przy czym wykluczony ma prawo odwołać
się do Walnego Zebrania Członków
d/ powoływania osób do Komitetu Honorowego Stowarzyszenia.
3. Reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz.
4. Zarządzanie majątkiem Stowarzyszenia.
5. Uchwalania planów działalności Stowarzyszenia i preliminarzy budżetowych
6. Sporządzanie rocznych sprawozdań z działalności Stowarzyszenia i składanie ich na Walnym Zebraniu
7. Zatwierdzanie rocznych sprawozdań finansowych Stowarzyszenia.
8. Zwoływanie Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia, ustalanie terminów
i porządku obrad oraz przygotowywanie projektów uchwał,
9. Wykonywanie uchwał Walnego Zebrania Członków.
10. Powoływanie i rozwiązywanie komisji i zespołów problemowych
11. Podejmowanie decyzji w sprawie określenia, jakie rodzaje działalności pożytku publicznego są odpłatne, a jakie nieodpłatne
12. Podejmowanie decyzji o współpracy z krajowymi i zagranicznymi organizacjami
i instytucjami o podobnym profilu i celach oraz o przynależności do nich Stowarzyszenia, z zachowaniem autonomii Stowarzyszenia.

§ 32

Zarząd Stowarzyszenia ma prawo:
1. Nabywać i zbywać majątek na rzecz Stowarzyszenia oraz zawierać wszelkiego rodzaju umowy i podejmować zobowiązania.
2. Przyjmować w imieniu i na rzecz Stowarzyszenia wszelkie wpłaty, ofiary, darowizny, zapisy itp. od członków Stowarzyszenia, od osób innych i instytucji.
3. Dysponować funduszami Stowarzyszenia.
4. Powoływać komisje do poszczególnych spraw i zagadnień.
5. Zatrudniać pracowników niezbędnych do realizacji celów i działalności Stowarzyszenia.

§ 33

1. Posiedzenie Zarządu odbywa się w miarę potrzeb, nie rzadziej niż raz na kwartał.
2. Posiedzenie Zarządu zwołuje Prezes Zarządu lub upoważniony przez niego Członek
Zarządu, zawiadamiając równocześnie członków Zarządu o porządku obrad.

§ 34

1. Do składania oświadczeń woli w imieniu Stowarzyszenia uprawnione są trzy osoby : Prezes oraz dwóch Wiceprezesów.
2. Dla ważności zawieranych w imieniu Stowarzyszenia umów, udzielanych pełnomocnictw i oświadczeń woli, w szczególności w sprawach majątkowych, wymagane jest działanie łączne dwóch spośród wymienionych w ust. 1 osób.

§ 35

1. W przypadku, gdy skład władz Stowarzyszenia wymienionych w § 20 pkt 2,3, ulegnie zmniejszeniu w czasie trwania kadencji, uzupełnienie ich składu może nastąpić
w drodze kooptacji, której dokonują pozostali członkowie organu, który uległ zmniejszeniu. W tym trybie można, w trakcie trwania kadencji, powołać nie więcej niż połowę składu organu. Mandat powołanych w ten sposób władz Stowarzyszenia wygasa wraz z końcem kadencji organu.
2. W pozostałych przypadkach uzupełnienie władz Stowarzyszenia następuje w drodze głosowania podczas Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków zwołanego na wniosek Zarządu.

§ 36

1. Komisja Rewizyjna jest organem, kontroli wewnętrznej Stowarzyszenia, niezależnym od Zarządu.
2. Komisja Rewizyjna składa się z trzech członków wybranych przez Walne Zebranie, przy czym Członkowie Komisji Rewizyjnej:
a/ nie mogą być członkami Zarządu ani nie mogą pozostawać z nimi w stosunku pokrewieństwa , powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia.
b/ nie byli skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwa z winy umyślnej.
c/ mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w tym organie zwrot uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenia w wysokości nie wyższej niż określone w art.8 pkt 8 ustawy z dnia 3 marca 2000 roku o wynagrodzeniach osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi.
3. Tryb i sposób działania Komisji Rewizyjnej określa regulamin uchwalony przez Walne
Zebranie Członków.

§ 37

Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
1. Kontrola całokształtu gospodarki finansowej Stowarzyszenia i pracy Zarządu.
2. Występowanie do Zarządu z wnioskami wynikającymi z ustaleń dokonanych podczas przeprowadzania kontroli
3. Składanie sprawozdań na Walnych Zebraniach Stowarzyszenia oraz stawianie wniosków o udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi.
4. Komisja Rewizyjna ma prawo, jeśli zajdzie ważna konieczność żądać zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania.

§ 38

Członkowie Komisji Rewizyjnej mogą brać udział w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym.

§ 39

1. W celu wspierania działań Stowarzyszenia i poprawy ich efektywności może zostać utworzony Komitet Honorowy Stowarzyszenia
2. Komitet Honorowy jest powoływany przez Zarząd Stowarzyszenia.

Rozdział V
MAJĄTEK I FUNDUSZE STOWARZYSZENIA

§ 40

Źródłami powstania majątku stowarzyszenia są:
a/ składki członkowskie,
b/ darowizny, spadki, zapisy, przyjmowane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa
c/ dochody z własnej działalności statutowej,
d/ dochody z majątku stowarzyszenia
e/ środki z ofiarności publicznej
f/ subwencje i dotacje na zadania powierzone, granty, środki z funduszy publicznych.

§ 41

Zabrania się:

a) udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Stowarzyszenia w stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”,
b) przekazywania ich majątku na rzecz ich członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,
c) wykorzystywania majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu organizacji albo podmiotu, o którym mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego
d) zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których
uczestniczą członkowie Stowarzyszenia, członkowie jego organów lub pracownicy
oraz ich osób bliskich.

Rozdział VI
LIKWIDACJA STOWARZYSZENIA

§ 42

1. W przypadku rozwiązania Stowarzyszenia a tym samym zlikwidowania wszelkich spraw, zwołuje się dwa Walne Zebrania w odstępie miesięcznym. Pierwsze Walne Zebranie uchwala zawieszenie działalności Stowarzyszenia i wybiera Komisję Likwidacyjną Drugie Walne Zebranie uchwala likwidację Stowarzyszenia. Przeznaczenie pozostałego majątku Stowarzyszenia ustala końcowa uchwała Walnego Zebrania.
2. Uchwały w sprawie rozwiązania Stowarzyszenia i przeznaczenia majątku podejmowane są przez 2/3 głosów Członków Stowarzyszenia obecnych na Walnym Zebraniu.

Rozdział VII
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 43

Uchwały w sprawie zmiany statutu Stowarzyszenia podejmuje Walne Zebranie Członków większością 2/3 głosów Członków Stowarzyszenia obecnych na Walnym Zebraniu.