Stowarzyszenie

„ Od kwietnia 2007 roku działa Stowarzyszenie Przyjaciół Zespołu Promyki Krakowa, które wspomaga Zespół ze środków pochodzących głównie ze składek i darowizn.

Nr Konta Stowarzyszenia:

85 1020 2892 0000 5102 0224 7336 (PKO BP S.A. w Krakowie)

Nr IBAN: PL 85 1020 2892 0000 5102 0224 7336

Kod SWIFT: BPKOPLPW

Informacja o Stowarzyszeniu
Stowarzyszenie Przyjaciół Zespołu „Promyki Krakowa” posiada osobowość prawną i jest zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem: KRS 279754.

Cele Stowarzyszenia określone są w § 7 Statutu. Należą one do obszaru zadań publicznych w zakresie: nauki, edukacji, oświaty i wychowania oraz rozwoju kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji.
Głównym celem stowarzyszenia jest:

 • wspieranie szeroko pojętej działalności zespołu Promyki Krakowa, w tym:
 • promocja i pomoc naukowa, finansowa, rzeczowa i organizacyjna.

Stowarzyszenie stawia sobie także ambitne, bardziej uniwersalne cele, spośród których do najważniejszych należą m.in.:

 • podtrzymywania dziedzictwa kulturowego oraz pielęgnowania tradycji narodowej ze szczególnym uwzględnieniem muzyki polskiej, w kraju i za granicą;
 • edukacja i upowszechnianie tego dziedzictwa oraz jego promocja w kraju i poza granicami;
 • budowanie i umacnianie międzypokoleniowej więzi dla przekazywania tradycji i czerpania z dorobku kulturowego pokoleń;
 • prezentowanie i popularyzowanie różnorodności kulturowej narodów i regionów;

(Pełna lista celów w par. 7 Statutu.)

Stowarzyszenie realizuje swoje cele między innymi przez:

 • organizowanie koncertów, wystaw, odczytów i tym podobnych przedsięwzięć artystycznych,
 • organizowanie różnych form działalności edukacyjnej z zakresu kultury,
 • propagowanie kultury polskiej za granicą, a w szczególności krzepienie muzyką polską oraz utrzymywanie więzi z rodakami na obczyźnie.
 • pomoc doradcza, instruktorska, konsultacyjna i organizacyjna w działalności funkcjonującego zespołu Promyki Krakowa.
 • pomoc w zabezpieczeniu miejsca do prób, ćwiczeń członków zespołu oraz przechowywania strojów i innych elementów wyposażenia.

Stowarzyszenie prowadzi działalność, która może być nieodpłatna i odpłatna, przy czym dochód z niej może służyć wyłącznie realizacji celów statutowych Stowarzyszenia (patrz § 9 Statutu).

Dodaj komentarz